Cornelis van Dongen

 
                  
Cornelis van Dongen
 
zoon van Johannes van Dongen en Johanna Sijmens, ged Oosterhout 3 juni 1798, bouwmansknecht, bouwman, ovl op 82 jarige leeftijd Oosterhout, 13 mrt 1881, tr op 29 jarige leeftijd te Oosterhout met Maria Allegonda de Cok, 22 jarige dr van Johannes Baptist de Cok en Marie Helena Vermeer, bouwlieden te Tilburg, ged Tilburg 28 mrt 1805, ovl op 83 jarige leeftijd Oosterhout 14 apr 1891.
 
Cornelis was eerder getrouwd geweest met Dimphena Krijnen, 25 april 1822 te Oosterhout. Ze kregen een zoon Johannes, geb 11 juni 1823, ovl op 6 juni 1824. Een paar maanden na het overlijden van zijn moeder, Dimphena overleed op 1 april 1824, op 23 jarige leeftijd.
 
3 jaren na het overlijden van zijn eerste vrouw en zoon hertrouwde Cornelis met Maria Allegonda de Cok, een boerendochter uit Tilburg. Met haar kreeg hij een zoon, Dingeman.
 
Dingeman, geb 24 aug 1828, zie verder Dingeman van Dongen 
 
 
 
 
Memorie van successie van Cornelis van Dongen
 
ondergetekende Dingeman van Dongen, bouwman, woonachtig te Oosterhout, verklaart op het kantoor van notaris van Weel dat vader is overleden.
 
Nalatenschap onroerende goederen:
 
Onder Oosterhout
1. bouwstede op de Zandheuvel, bouwland groot 28 aren en 60 centiaren
    moestuin groot 5 aren en 60 centiaren
    bouwland groot 95 aren en 30 centiaren
    huis, schuur en erf groot 8 aren en 20 centiaren
    geschat koopwaarde van de dag des overlijdens  
 2.800,-
2. bouwland in de zwarte Waal groot 39 aren en 20 centiaren       300,-
3. bouwland groot 59 aren en 80 centiaren        400,-
4. bouwland groot 49 aren en 30 centiaren                                                350,-
5. bouwland aan de perk Heijkant groot 80 aren en 40 centiaren      600,-
6. dennenbosch groot 3 aren en 75 centiaren         5,-
7. bouwland groot 25 aren en 70 centiaren     160,-
8. bouwland groot 1 hectare, 75 aren en 60 centiaren   1.000,-
                                                                                                                                                                    
Onder Loon op Zand
9. 1/2 heide in de loonsche heide groot 1 hectare, 11 aren en 60 centiaren
    geschat als geheel 14,-  
        7,-
10. kleren         20,-
     5.642,-
zodat het actief bedraagt   -    105,-
dood- begrafeniskosten     5.537,-
nalatenschap bedraagt zuiver  
Oosterhout, 6 augustus 1881                                                                           
 
Op deze nalatenschap is verschuldigd 1 % over 5.537,- wordt 55,37
 
 
 
 
Wat zijn memories van successie?
Op 27 december 1817 werd de "Wet tot het heffen eener belasting onder den naam regt van successie” van kracht. Dit betekende dat erfgenamen belasting dienden te betalen over de erfenis van de overledene. Voor het innen van deze belasting werden regionale kantoren opgezet die vaak uit meerdere gemeenten bestonden.
Om te bepalen of en hoeveel belasting betaald moest worden diende na het overlijden van iemand een memorie van successie te worden opgemaakt.
De memories bevatten de volgende gegevens: naam van de overledene, de overlijdensdatum, plaats van overlijden, overzicht van het bezit aan onroerend goed (met kadastrale gegevens), namen van de erfgenamen, woonplaats van de erfgenamen, datum van het testament en naam van de notaris bij wie het testament is opgemaakt.
Het kan zijn dat er geen memorie is opgemaakt. Dit is het geval bij vererving in rechte lijn en wanneer alles wat geërfd werd uit een nalatenschap minder waard was dan driehonderd gulden.